• RSS
  • Blog
  • peopo
  • facebook
  • instagram
  • Youtube
  • Flickr
巴布亞紐幾內亞
:::
現在位置首頁 > 合作計畫 > 各國合作計畫 > 亞太地區國家 > 巴布亞紐幾內亞

巴布亞紐幾內亞

RSS訂閱
3筆資料
巴布亞紐幾內亞資料列表
編號 計畫名稱 計畫狀態
1 巴布亞紐幾內亞稻種增產計畫 執行中計畫
2 巴布亞紐幾內亞農民發展培訓計畫 已完成計畫
3 巴布亞紐幾內亞農業綜合發展計畫 已完成計畫
3筆資料